พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

รายการประเมินประจำปี ITA พ.ศ. 2566

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก

2566 ประเมิน ITA-2566 (OIT)
ข้อมูลพื้นฐาน
1 : โครงสร้าง
2 : อัตรากำลัง
3 : ข้อมูลผู้บริหาร
4 : อำนาจหน้าที่
5 : พื้นที่รับผิดชอบ
6 : นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
7 : ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี
8 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 : ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กร.ตร.) ของสถานีตำรวจ
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
10 : ข้อมูลการติดต่อ
11 : Q&A
12 : ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
13 : การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
แผนดำเนินงาน
14 : แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี
15 : รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี
การปฏิบัติงาน
16 : คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
17 : คู่มือการให้บริการประชาชน
18 : E-Service
19 : ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
การใช้อำนวจและตำแหน่งหน้าที่
20 : แนวทางปฏิบัติในการจับหรือการค้น
21 : มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ
22 : แนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา
23 : แนวทางปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน
24 : สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิของผู้ต้องหา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
25 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
26 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
27 : ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
28 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
29 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
30 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
การส่งเสริมความโปร่งใส่
31 : ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
32 : ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลืุกชนิด (No Giftn Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
33 : การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ
การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
35 : การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
36 : แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
37 : การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
38 : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ระบบการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
39 : แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
40 : ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
41 : การจัดการทรัพย์สินของทางราชการและของบริจาค
42 : การจัดเก็บของกลาง
43 : สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริต
44 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
45 : การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com