พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ด้านการบริการทั่วไป สภ.มวกเหล็ก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 เพศชาย
 เพศหญิง
 ต่ำกว่า 20 ปี
 20 - 29 ปี
 30 - 39 ปี
 40 - 49 ปี
 50 ปีขึ้นไป

ท่านมาติดต่อสถานีตำรวจเกี่ยวกับเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
 1. แจ้งเอกสารหาย/แจ้งเป็นหลักฐาน
 2. แจ้งความร้องทุกข์
 3. ขออนุญาติต่างๆ/งานต่างด้าว/พิมพ์มือตรวจสอบประวีติ
 4. เสียค่าปรับจราจร
 5. ขอความช่วยเหลือ/ปรึกษาคดี
 6. อื่นๆ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ (Front Office)
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด, ไม่มี = ไม่แน่ใจ/ไม่มีประสบการณ์
ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก 1 2 3 4 5 ไม่มี
1. มีป้ายแสดงที่ตั้งและเส้นทางมายังสถานีตำรวจ
2. มีที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
3. อาคารและสถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. มีการจัดพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน
5. มีห้องน้ำสำหรับผู้มารับบริการอย้่งเหมาะสมและเพียงพอ
6. มีตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนติดตั้งไว้อย่างชัดเจน
7. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท
ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 1 2 3 4 5 ไม่มี
8. แยกประเภทของการให้บริการไว้อย่างชัดเจน
9. การให้บริการแต่ละประเภทมีคำแนะนำ และขั้นตอนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สะดวกแก่ผู้รับบริการ
10. มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
11. มีการให้บริการที่รวดเร็ว
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ให้บริการ 1 2 3 4 5 ไม่มี
12. เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยขณะปฏิบัติหน้าที่
13. เจ้าหน้าที่ตำรวจมีท่าทีสุภาพเป็นมิตรและพูดจาไพเราะ
14. เจ้าหน้าที่ตำรวจกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการ
15. เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรู้ความามารถเพียงพอในการให้บริการ
16. เจ้าหน้าที่ตำรวจตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน
17. เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตื
18. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เรียกร้องทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามระเบียบทางราชการ

ส่วนที่ 3 ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด ในคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ (Front Office)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการให้บริการของสถานีตำรวจ (Front Office)

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com