พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

งานอำนวยการ

สายงาน : งานอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก

งานอำนวยการ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน สั่งการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานที่เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของสถานีตำรวจ งานการบริหารงานบุคลากรการศึกษา การฝึกอบรม งานวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนา การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การส่งกำลังบำรุง รวมทั้งลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com