พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

กำลังพล : งานป้องกันปราบปราม

รายการแสดงรายชื่อ กำลังพล : งานป้องกันปราบปราม

พ.ต.ท.จรูญโรจน์ วิทิตโชติปรีดา
รอง ผกก. ป.

พ.ต.ต.สมชาย สุขสมบูรณ์
สวป.

ร.ต.อ.วิชัย โตจุ้ย
รอง สว. (จร.)

ร.ต.อ.ไพฑูรย์ นานวนคำ
รอง สวป.
ร.ต.อ.ธัณภิวัฒณ์ กังวาฬศัพย์
รอง สวป.
ร.ต.อ.รังสรรค์ พรหมขันธ์
รอง สวป.
ร.ต.อ.วัชรพงษ์ รสหอม
รอง สวป.
ร.ต.ท.ยงยุทธ นีระขัน
รอง สวป.

ร.ต.ต.กฤษณะ แสนเสมอ
รอง สว (ป.)
ร.ต.ต.วิรัตน์ สืบสิงห์
รอง สว (ป.)

ร.ต.ท.ฉกรรจ์ ศาสตร์สัมฤทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.)
ร.ต.ต.กิตติพศ ลาสุดี
ผบ.หมู่ (จร.)
ร.ต.ต.วิรัตน์ ทองคำร้อย
ผบ.หมู่ (ป.)

ด.ต.มีไมตรี ตลอดภพ
ผบ.หมู่ (สส.)
ด.ต.สมรส ศรีประมงค์
ผบ.หมู่ (สส.)
ด.ต.ดำรงณ์ ขัดสี
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.เศกสรรค์ วินทะไชย
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.พิเชฎฐ ปิติพร
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.กมลรัตน์ วัดเข้าหลาม
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ปรเมศวร์ โคตรนาม
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.สมคิด เถาว์ทุมมา
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.อนุชา ขอพรกลาง
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.พิพัฒน์ ชัยสิทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.วินัย ชิณวัง
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.เสถียร ผิวขาว
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.อัคเดช แป้นสันเทียะ
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.รุ่งอรุณ แสนวัง
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.วิเชียร ภูหัตการ
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ทิวากร สังฆะมณี
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.มานิตย์ เกพันดุง
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ไพสันต์ สียางนอก
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.วิรัตน์ มาศยะ
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.นิพิฐพนธ์ ทศตวรรษกุล
ผบ.หมู่ (ป.)

จ.ส.ต.อำนวย ยางสุข
ผบ.หมู่ (ป.)
จ.ส.ต.อนุชา โสมแพง
ผบ.หมู่ (ป.)

ส.ต.อ.ตรีเพชร โพธิ์จิตร
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.อ.ยศพล กะฐินเทศ
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.อ.กฤษณะ จิตต์พิพัฒน์
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.ปรินันท์ ใยพันธ์
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.ธนาวัฒน์ แว่นรัมย์
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.ววรากร สืบสิงห์
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.อานนท์ สุริยะ
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.ภาคภมูิ มาศสำโรง
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.ธนากร พลลาภ
ผบ.หมู่ (ป.)

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com