พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก

วิสัยทัศน์

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก เป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
มีการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพันธกิจ

  1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชคันตุกะ
  2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
  3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
  4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
  5. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com